Čelákovické mokřady

N.NB.04
Localisation: 50.177595N 14.794849E
Area: 402.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 173 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 57.216 ha 14.23 1.43
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.124 ha 0.78 2.75
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.870 ha 0.22 1.03
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.032 ha 0.01 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8.778 ha 2.18 2.02
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7.798 ha 1.94 2.37
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.000 ha -- 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.520 ha 0.13 1.32
First 1 2 Showing: 15 - 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Pseudolysimachion maritimum rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2012
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Filago minima bělolist nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Spergula morisonii kolenec Morisonův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 108 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.