Čelákovické mokřady

N.NB.04
Localisation: 50.177595N 14.794849E
Area: 402.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 173 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12.061 ha 3 2.47
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 74.425 ha 18.51 2.48
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 65.129 ha 16.2 2.71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 35.308 ha 8.78 2.72
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.124 ha 0.78 2.75
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.034 ha 0.01 3.7
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.004 ha -- 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.486 ha 0.12 4
First 1 2 Showing: 15 - 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis bahnička jednoplevá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Epipactis albensis kruštík polabský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Filago minima bělolist nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2020
Motýli Harpyia milhauseri hřbetozubec Milhauserův -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 117 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.