Rybník Štěpán

N.OP.01
Localisation: 49.862661N 18.191384E
Area: 53.714 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 225 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Původní mělký rybník s tůněmi v dolní části toku úzké nivy řeky Opavy, obklopený fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a v JZ části území reprezentativními porosty bažinných olšin Alnion glutinosae. Litorál rybníku je tvořen rákosovými porosty. Rákosiny na JZ pronikají do mokré louky s roztroušenými porosty bažinných vrbin Salicion cinerae. Na rybniční ploše a v tůních se vyskytují společenstva Riccietum fluitantis, Potametum lucentis, Nupharo lutei-Nymphaetum albae,Trapetum natantis (pravděpodobně nejrozsáhlejší porost na Ostravsku), Salvinio-Spirodelletum, Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae, Hottonietum palustris, v řece Batrachietum fluitantis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.433 ha 0.81 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.419 ha 0.78 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.731 ha 1.36 2.92
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.402 ha 2.61 2.43

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Corticeus fasciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 125 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.