Řežabinec

N.PI.01
Localisation: 49.253644N 14.093254E
Area: 161.775 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 368 - 381 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Velký rybník v severozápadním výběžku Českobudějovické pánve na tercierních sedimentech, s dosud přetrvávajícími, avšak pomalu ustupujícími litorálními porosty, přecházejícími vně do vlhkých kulturních luk sv. Molinion. Litorál je tvořen rákosovými porosty as. Phragmitetum communis, značně redukovanými ostřicovými porosty as. Caricetum elatae a pomalu se rozšiřujícími porosty as. Glycerietum maximae. V jihozápadní části výtopy dříve velmi cenné minerotrofní rašeliniště s rákosem, v nedávné minulosti značně nepříznivě ovlivněné zvýšenou hladinou eutrofní vody rybníka. Významná společenstva obnaženého dna, v pískovnách pod východní hrází dříve i cenná společenstva vlhkých písků sv. Radiolion linoidis. Nejvýznamnější druhy flóry v důsledku negativních změn a přirozené sukcese vymizely. Rybník má dnes význam především ornitologický jako jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a shromaždišť vodního ptactva v jižních Čechách.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.226 ha 0.14 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28.221 ha 17.44 1.01
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.297 ha 0.18 1.64
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.656 ha 1.02 1.87
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.423 ha 2.73 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.575 ha 0.36 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 68.799 ha 42.53 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6.732 ha 4.16 2.06
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.366 ha 0.84 2.49
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.152 ha 0.09 2.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 31.903 ha 19.72 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.777 ha 0.48 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.393 ha 0.24 3.72
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.073 ha 0.05 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2014
First 6 7 8 9 10 11 Last Showing: 135 - 150 of 163 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.