Blanice

N.PT.01
Localisation: 48.902856N 13.978659E
Area: 506.245 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 761 - 1026 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Úsek přirozeného vodního toku s nesouvislým vrbo-olšovým doprovodem a přilehlými mokřadními až mezofytními loukami v potoční nivě. Z botanického hlediska jsou významné především zanikající nelesní cenózy vyžadující obhospodařování, rašeliništní louky (sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody k lučním rašeliništím sv. Sphagnion medii), vlhké louky vzácně s pramenišťi (sv. Calthion, Cardamino-Montion) a mezofilní květnaté louky a pastviny (sv. Polygono-Trisetion, Violion caninae). Místy menší porosty rašelinných vrbin (sv. Salicion cinereae) a březin (sv. Betulion pubescentis). Lesy v území jsou jinak vesměs kulturní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.000 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.009 ha -- 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.029 ha 0.01 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.038 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.088 ha 0.02 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.107 ha 0.02 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.378 ha 0.07 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.635 ha 0.13 3.36
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.645 ha 0.13 3.56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.947 ha 0.19 3.59
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.549 ha 0.31 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.844 ha 0.36 3.97
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.890 ha 0.57 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.608 ha 0.71 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 4.464 ha 0.88 3.52
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 60 - 75 of 87 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.