Blanice

N.PT.01
Localisation: 48.902856N 13.978659E
Area: 506.245 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 761 - 1026 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Úsek přirozeného vodního toku s nesouvislým vrbo-olšovým doprovodem a přilehlými mokřadními až mezofytními loukami v potoční nivě. Z botanického hlediska jsou významné především zanikající nelesní cenózy vyžadující obhospodařování, rašeliništní louky (sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody k lučním rašeliništím sv. Sphagnion medii), vlhké louky vzácně s pramenišťi (sv. Calthion, Cardamino-Montion) a mezofilní květnaté louky a pastviny (sv. Polygono-Trisetion, Violion caninae). Místy menší porosty rašelinných vrbin (sv. Salicion cinereae) a březin (sv. Betulion pubescentis). Lesy v území jsou jinak vesměs kulturní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.645 ha 0.13 3.56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 116.348 ha 22.98 3.38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.314 ha 1.05 2.86
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.107 ha 0.02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.009 ha -- 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.947 ha 0.19 3.59
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.029 ha 0.01 3
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.000 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 52.623 ha 10.39 3.83
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.608 ha 0.71 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.549 ha 0.31 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4.971 ha 0.98 3.15
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 15.459 ha 3.05 3.36
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.635 ha 0.13 3.36
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.378 ha 0.07 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 100 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.