Plešné jezero

N.PT.02
Localisation: 48.776045N 13.865294E
Area: 9.977 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mountain lake
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1076 - 1100 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ledovcové oligotrofní jezero s unikátní flórou (řasy), v závěru karu s malými fragmenty ostřicové rašelinné vegetace (sv. Sphagno-Caricion canescentis), submerzními porosty sv. Littorelion (as. Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi) a stabilizovanými submerzními porosty šídlatky ostnovýtrusné (as. Isoetetum echinosporae). Mimo vlastní jezero v jezerním karu velmi cenná společenstva karových papratkových smrčin, vysokobylinných kapradinových niv a společenstva skalních stupňů, vedle jezera kamenné moře.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.658 ha 26.64 1.76
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.112 ha 1.12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.074 ha 0.75 1
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 6.971 ha 69.87 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Štírci Dendrochernes cyrneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Cucullia tanaceti kukléřka vratičová -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.