Kalábová

N.UH.01
Localisation: 48.939678N 17.744155E
Area: 2.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 471 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Travertinový mokřad s výskytem ohrožených druhů orchideovitých. Travertinové jezírko s parožnatkami (Chara sp.)

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.000 ha 0.02 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.000 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.104 ha 5.01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.060 ha 2.9 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.542 ha 26.19 2.51
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.108 ha 5.22 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.150 ha 7.27 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Bythinella austriaca praménka rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Cordulegaster bidentata páskovec dvojzubý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Daudebardia brevipes sklovatka krátkonohá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Bromus ramosus sveřep větevnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis pallens vstavač bledý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Polygala amarella subsp. amarella vítod nahořklý pravý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Polygala multicaulis vítod ostrokřídlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 Showing: 15 - 28 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.