Střední Pobečví

N.VS.01
Localisation: 49.519876N 17.859986E
Area: 741.935 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 243 - 309 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva řeky Bečvy regulované ve 30. letech se zbytky lužních lesů s různým stupněm zamokření, soustavami rybníků i jezírky po těžbě štěrkopísku. Zbytky podmáčených a vlhkých luk. Významný biokoridor i biocentrum, krajinářsky hodnotné území s liniovou i rozptýlenou zelení, odvodňovacími kanály i mlýnskými náhony, několik starých mlýnů. Sídelní celky zachovalého rázu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.575 ha 1.16 2.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.843 ha 0.52 1.63
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.218 ha 0.03 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.835 ha 0.11 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 78.357 ha 10.56 1.94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.131 ha 0.15 3.76
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 23.155 ha 3.12 2.72
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 7.462 ha 1.01 1.86
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 9.288 ha 1.25 3.41
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.692 ha 0.09 2.32
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.229 ha 0.3 3.16
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 47.216 ha 6.36 3.25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.037 ha 0.14 2.95
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6.213 ha 0.84 2.46
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.259 ha 0.17 2.26
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2016
Lišejníky Peltigera degenii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Limnichus sericeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Laccobius gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chaetocnema semicoerulea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Helophorus croaticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 233 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.