Meandry Dyje

N.ZN.01
Localisation: 48.8005N 16.205992E
Area: 263.900 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 189 - 199 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozeně meandrující tok řeky Dyje mezi mostem v Tasovicích a mostem na silnici Jaroslavice – Hrádek nad Dyjí, slepá ramena a záplavové tůně s fragmenty lužních lesů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.101 ha 0.04 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 15.005 ha 5.69 1.08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.407 ha 0.15 3.69
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.725 ha 0.65 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 40.387 ha 15.3 2.86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.056 ha 0.4 1.68
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 25.783 ha 9.77 3.39
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.280 ha 0.11 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.109 ha 0.04 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 43.622 ha 16.53 1.04
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.153 ha 0.06 3
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.231 ha 1.98 1.35
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.784 ha 0.3 1.25

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 129 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.