Meandry Dyje

N.ZN.01
Localisation: 48.8005N 16.205992E
Area: 263.900 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 189 - 199 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozeně meandrující tok řeky Dyje mezi mostem v Tasovicích a mostem na silnici Jaroslavice – Hrádek nad Dyjí, slepá ramena a záplavové tůně s fragmenty lužních lesů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.109 ha 0.04 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.101 ha 0.04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.153 ha 0.06 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.280 ha 0.11 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.407 ha 0.15 3.69
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.784 ha 0.3 1.25
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.056 ha 0.4 1.68
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.725 ha 0.65 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.231 ha 1.98 1.35
M1.4 Říční rákosiny -- -- 15.005 ha 5.69 1.08
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 25.783 ha 9.77 3.39
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 40.387 ha 15.3 2.86
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 43.622 ha 16.53 1.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Dicerca alni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Trachypteris picta decastigma -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus aurichalceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Diaclina fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 102 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.