Dářská rašeliniště

N.ZR.01
Localisation: 49.647251N 15.88684E
Area: 650.731 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, NR
Altitude: 608 - 651 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Několik rašelinných ložisek v okolí rybníků Velké a Malé Dářko: NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště (30,5 ha), Ostrov (25,2 ha) a Borky (2,62 ha). Submontánní vrchoviště vzniklá postupným zarůstáním mělkého jezera na nepropustných slinitých opukách. Radostínské rašeliniště pokrývá rašelinný bor, v okrajové části pozměněný dřívejším borkováním rašeliny. Část rašeliniště tvoří nelesní společenstva ostřic, která navazují na litorál SV okraje rybníku V. Dářko.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.915 ha 0.29 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.689 ha 0.87 3.59
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16.064 ha 2.47 3.1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.599 ha 1.17 1.28
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.111 ha 0.02 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.860 ha 0.29 1.67
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 19.514 ha 3 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 49.953 ha 7.68 2.26
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 41.371 ha 6.36 1.99
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 31.833 ha 4.89 2.36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 151.978 ha 23.35 3.85
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.861 ha 0.13 2.85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.510 ha 0.54 2.13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.342 ha 0.05 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.479 ha 0.53 2.49
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2012
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2017
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2012
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 237 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.