Klíčava

R.BE.01
Localisation: 50.120768N 13.873586E
Area: 185.453 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Reason protection: B , KE
Altitude: 323 - 455 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Potok Klíčava a menší nádrže na jeho toku od pramene až k vzdutí přehrady Klíčava. Přirozeně meandrující menší potok s písčitým či štěrkopísčitým dnem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.230 ha 0.12 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.044 ha 0.02 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.165 ha 0.09 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.153 ha 4.94 2.82
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.438 ha 0.24 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.836 ha 0.45 1.16
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20.144 ha 10.86 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.029 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.872 ha 1.55 3.26
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.428 ha 0.77 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.160 ha 1.16 2.42
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.382 ha 0.21 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.081 ha 0.04 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.270 ha 0.15 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 117 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.