Pavlovské mokřady

R.BK.01
Localisation: 49.520441N 16.794804E
Area: 141.789 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 634 - 695 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště přechodového až vrchovištního typu v geomorfologickém celku Drahanské vrchoviny. Vodní společenstva jsou vyvinuta jen fragmentárně. Mokré a podmáčené louky se vyskytují tam, kde je půdní profil sycen infiltrací z říčky Bělé nebo podzemní vodou z pramenišť.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.012 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.060 ha 0.04 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.060 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.147 ha 0.1 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.143 ha 0.1 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.224 ha 0.16 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.853 ha 0.6 2.75
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.240 ha 0.87 2.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.686 ha 1.19 2.79
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.835 ha 1.29 3
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2.738 ha 1.93 2.86
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.756 ha 1.94 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.322 ha 3.05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.642 ha 3.98 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.373 ha 4.49 2.1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Alchemilla obtusa kontryhel tupý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.