Údolí Chlébského potoka

R.BK.06
Localisation: 49.473003N 16.380233E
Area: 33.996 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 484 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok potoka s přirozeným břehovým podrostem. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin, lokalita přímo navazuje na známou bledulovou lokalitu v okrese Žďár nad Sázavou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.390 ha 1.15 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.853 ha 2.51 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.759 ha 8.12 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.072 ha 0.21 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.030 ha 8.91 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.800 ha 2.35 2.65
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.333 ha 0.98 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.655 ha 1.93 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.385 ha 1.13 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.182 ha 0.53 2.96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.305 ha 15.61 2.8

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Cardamine trifolia řeřišnice trojlistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.