Čepičkový vrch a údolí Hodonínky

R.BK.09
Localisation: 49.498624N 16.388625E
Area: 46.090 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 400 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V údolní nivě toku Hodonínky je možné pozorovat poměrně vzácný jev tzv. “divočení vodního toku”. Jedinečné zbytky podhorských lužních lesů s pestrou dřevinnou skladbou a výjimečně druhově bohatou synusií podrostu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.164 ha 0.35 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.169 ha 0.37 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.009 ha 0.02 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.056 ha 0.12 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.366 ha 0.79 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.268 ha 2.75 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.252 ha 2.72 3.87
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.050 ha 0.11 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.120 ha 0.26 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.357 ha 5.11 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.343 ha 0.74 2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.033 ha 0.07 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.803 ha 1.74 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.128 ha 8.96 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.161 ha 26.39 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2014
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.