Mokřad pod Tipečkem (Luční údolí, V lukách)

R.BK.10
Localisation: 49.329682N 16.740361E
Area: 6.477 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 498 - 498 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělké úvalovité údolí s meandrujícím potokem a s trvale stagnující vodou. Mokřady v sukcesním vývoji, lemované kulturními a polokulturními loukami. Společenstva vysokých ostřic (svaz Caricion gracilis), podmáčených luk (Calthion palustris) a čerstvých podhorských luk (Arrhenatherion elatioris).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.745 ha 11.5 2.05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.264 ha 4.07 3.29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.954 ha 30.17 2.45
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.156 ha 17.85 1.41
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.168 ha 2.59 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.343 ha 5.29 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Caloplaca obscurella -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Phaeophyscia endophoenicea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.