Pod kolnou

R.BK.11
Localisation: 49.314986N 16.80754E
Area: 81.888 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 424 - 526 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Úzké zamokřené údolní dno toku Rakovce v nadm. výšce 370 m. Chladná inverzní poloha. Jedna z nejcennějších částí přírodního parku Rakovec.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.222 ha 2.71 2.56
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.379 ha 5.35 3.23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.030 ha 4.92 2.52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.030 ha 0.04 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.159 ha 0.19 1.75
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.063 ha 1.3 3.25
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.361 ha 1.66 2.26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40.408 ha 49.35 1.76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.466 ha 14 2.28
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.027 ha 0.03 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla rupestris mochna skalní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.