Rakovecký soutok

R.BK.12
Localisation: 49.296183N 16.857584E
Area: 84.309 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 318 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Kotlinovité rozšířené údolní dno Rakovce v místě soutoku dvou drobných vodotečí. Jedna z nejcennějších částí přírodního parku Rakovec.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.583 ha 0.69 1.92
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.445 ha 5.27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12.279 ha 14.56 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.609 ha 0.72 1.04
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.765 ha 3.28 3.01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.268 ha 1.5 3.89
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.642 ha 10.25 2.23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.181 ha 0.21 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.531 ha 35.03 2.2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.107 ha 0.13 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Amphipyra perflua blýskavka lemovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.