Údolí Říčky

R.BM.01
Localisation: 49.219104N 16.713163E
Area: 95.757 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, NM, NR
Reason protection: B
Altitude: 244 - 367 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém šesti kaskádovitě položených nádrží na vzdálenosti 10,5 km (délka toku přibližně 11,5 km od silnice Ochoz – Hostěnice po Mariánské údolí v Líšni). Část území leží v CHKO Moravský kras. Ponorný tok říčky slouží jako zdroj pitné vody. Nádrže tvoří rezervoáry vody s částečným hospodářským využitím. Významné řasy ve vývěru Říčky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.360 ha 0.38 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.207 ha 0.22 1.33
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.038 ha 0.04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 19.827 ha 20.71 2.56
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.012 ha 0.01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.721 ha 2.84 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.028 ha 0.03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.075 ha 0.08 1.19
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.911 ha 13.48 2.45
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.812 ha 6.07 1.19
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.000 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.007 ha 0.01 2.5
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 2.868 ha 3 2.24
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 5.869 ha 6.13 1.07
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.010 ha 1.05 2.62
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor Ohrožený -- -- -- 2013
Měkkýši Aegopis verticillus zemoun skalní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Ambrosia artemisiifolia ambrozie peřenolistá -- -- -- BL1 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Arabis pauciflora huseník chudokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.