Údolí Říčky

R.BM.01
Localisation: 49.219104N 16.713163E
Area: 95.757 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, NM, NR
Reason protection: B
Altitude: 244 - 367 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém šesti kaskádovitě položených nádrží na vzdálenosti 10,5 km (délka toku přibližně 11,5 km od silnice Ochoz – Hostěnice po Mariánské údolí v Líšni). Část území leží v CHKO Moravský kras. Ponorný tok říčky slouží jako zdroj pitné vody. Nádrže tvoří rezervoáry vody s částečným hospodářským využitím. Významné řasy ve vývěru Říčky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.000 ha -- 2
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.001 ha -- 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.012 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.007 ha 0.01 2.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.028 ha 0.03 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.038 ha 0.04 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.056 ha 0.06 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.075 ha 0.08 1.19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.207 ha 0.22 1.33
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.360 ha 0.38 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.010 ha 1.05 2.62
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.388 ha 1.45 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.799 ha 1.88 2.93
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.721 ha 2.84 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 2.868 ha 3 2.24
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Carex michelii ostřice Micheliova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Nymphoides peltata plavín štítnatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Bythinella austriaca praménka rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Euphorbia epithymoides pryšec mnohobarvý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.