Vlašimská Blanice

R.BN.04
Localisation: 49.624221N 14.838696E
Area: 486.542 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 343 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.004 ha -- 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.275 ha 0.06 1.97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1.201 ha 0.25 3.13
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 14.122 ha 2.9 2.48
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.731 ha 0.15 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.905 ha 0.39 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.737 ha 3.23 2.42
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.410 ha 0.08 2.88
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.561 ha 0.12 3.92
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.070 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.617 ha 0.13 3.37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.925 ha 1.42 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 18.248 ha 3.75 2.74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10.171 ha 2.09 3.15
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Parmelina tiliacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Blanokřídlí Bombus pascuorum -- Ohrožený -- -- -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2007
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 100 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.