Vlašimská Blanice

R.BN.04
Localisation: 49.624221N 14.838696E
Area: 486.542 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 343 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.004 ha -- 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.275 ha 0.06 1.97
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1.201 ha 0.25 3.13
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 14.122 ha 2.9 2.48
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.731 ha 0.15 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.905 ha 0.39 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.737 ha 3.23 2.42
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.410 ha 0.08 2.88
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.561 ha 0.12 3.92
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.070 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.617 ha 0.13 3.37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.925 ha 1.42 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 18.247 ha 3.75 2.74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10.171 ha 2.09 3.15
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Realizované projekty

Název projektu: Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2012 do 2014
Výše podpory: 70 mil. Kč
Zdroj: OPŽP a POPFK
Anotace: Řeka Blanice protékala v úseku města unifikovaným korytem s přilehlým úzkým nivním pásem. Díky projektu bylo vytvořeno nové koryto modelací z kamenitých záhozů a rozvlněním či rozšířením řečiště. Taktéž byla nahrazena nevhodná liniová vegetace dřevinami, které vyhovují místním podmínkám. Dále došlo ke zprůchodnění toku pomocí vybudování dvou rybích přechodů. Úpravou vodního prvku lze očekávat zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho nivy, neboť byly vytvořeny vhodné životní podmínky pro řadu vodních organismů. Současně došlo ke zpomalení odtoku novým členitým korytem. Odkaz na článek: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/nektere-vodni-toky-strednich-cech/blanice/ nebo http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/uspesny-seminar-o-revitalizaci-blanice-ve-vlssimi/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.