Vlašimská Blanice

R.BN.04
Localisation: 49.624221N 14.838696E
Area: 486.542 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 343 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.004 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.043 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.070 ha 0.01 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.275 ha 0.06 1.97
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.410 ha 0.08 2.88
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.447 ha 0.09 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.561 ha 0.12 3.92
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.617 ha 0.13 3.37
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.731 ha 0.15 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.732 ha 0.15 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.060 ha 0.22 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 1.201 ha 0.25 3.13
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.265 ha 0.26 1.63
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.526 ha 0.31 3.88
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 83 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.