Vlašimská Blanice

R.BN.04
Localisation: 49.624221N 14.838696E
Area: 486.542 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 343 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.060 ha 0.22 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.526 ha 0.31 3.88
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.043 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.031 ha 0.42 2.75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.447 ha 0.09 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 7.665 ha 1.58 2.7
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.139 ha 0.65 1.94
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.800 ha 0.58 1.9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.314 ha 0.48 3.41
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 9.834 ha 2.02 3.57
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.153 ha 0.44 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32.599 ha 6.7 3.75
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.901 ha 1.62 1.7
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.044 ha 0.42 3.55
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.719 ha 3.64 2.61
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 34 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2011
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 83 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.