Štěpánovský potok

R.BN.05
Localisation: 49.68551N 14.969376E
Area: 120.453 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 338 - 519 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zachovalý potoční ekosystém s výskytem mihule potoční a dalších ohrožených druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.736 ha 0.61 3.03
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10.824 ha 8.99 3.11
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.119 ha 0.1 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.128 ha 0.94 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.259 ha 0.22 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.004 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.258 ha 1.04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.312 ha 0.26 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.122 ha 0.1 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7.120 ha 5.91 2.96
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.293 ha 0.24 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.380 ha 0.32 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.265 ha 0.22 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.917 ha 0.76 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.340 ha 0.28 3.63
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.