Niva Moravice

R.BR.01
Localisation: 49.971902N 17.328133E
Area: 145.404 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 547 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní slatinná společenstva, louky, křoviny a rákosiny na horním toku Moravice, včetně vodních rostlin ve vlastním toku. Významná tahová lokalita pro ptáky, výskyt ohrožených druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.305 ha 11.9 1.71
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.288 ha 5.01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.371 ha 9.2 2.35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 46.580 ha 32.03 1.99
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.925 ha 3.39 2.32
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.949 ha 1.34 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.569 ha 2.45 1.95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.972 ha 3.42 3.09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.225 ha 3.59 2.11
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.357 ha 0.93 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5.657 ha 3.89 2.71
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.208 ha 0.14 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus cancellatus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2013
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2015
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.