Niva Moravice

R.BR.01
Localisation: 49.971902N 17.328133E
Area: 145.404 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 547 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní slatinná společenstva, louky, křoviny a rákosiny na horním toku Moravice, včetně vodních rostlin ve vlastním toku. Významná tahová lokalita pro ptáky, výskyt ohrožených druhů rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.208 ha 0.14 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5.657 ha 3.89 2.71
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.357 ha 0.93 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.225 ha 3.59 2.11
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.972 ha 3.42 3.09
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.569 ha 2.45 1.95
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.949 ha 1.34 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.925 ha 3.39 2.32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 46.580 ha 32.03 1.99
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.371 ha 9.2 2.35
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.288 ha 5.01 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.305 ha 11.9 1.71

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Luscinia luscinia slavík tmavý Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ullrichův Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ryby a mihule Cottus poecilopus vranka pruhoploutvá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 Showing: 15 - 30 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.