Skalské rašeliniště

R.BR.03
Localisation: 49.918133N 17.210956E
Area: 48.829 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 657 - 760 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé svahové rašeliniště s vysokohorskými druhy. Dříve lokalita Calathiana verna. V současnosti část zarostlá rákosem, část náletem dřevin, jsou prováděny biotechnické zásahy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.155 ha 0.32 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.447 ha 0.92 2.02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.185 ha 0.38 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.445 ha 2.96 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.200 ha 2.46 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.341 ha 2.75 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4.582 ha 9.38 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.407 ha 4.93 1.75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.478 ha 23.51 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous frit -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Ephemerum serratum prchavka pilovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.