Růžová

R.BR.05
Localisation: 49.962999N 17.255587E
Area: 38.295 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 663 - 765 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Prameniště Růžového potoka, kolem něhož se vytvořila mozaika převážně mokřadních společenstev: rašeliniště, rašelinné louky, rákosina, mladý olšový luh. Botanicky významná lokalita, cca 230 druhů vyšších rostlin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.284 ha 0.74 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.126 ha 5.55 1.8
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.133 ha 0.35 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.426 ha 1.11 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.002 ha 0.01 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.236 ha 0.62 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.182 ha 0.47 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.959 ha 2.5 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.406 ha 16.73 1.94
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.113 ha 0.3 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.229 ha 13.65 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.207 ha 24.04 1.26
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.001 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Quedius maurus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Phymatura brevicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Rabocerus gabrieli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Rhinusa collina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 73 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.