Niva Bystřice

R.BR.08
Localisation: 49.784097N 17.43547E
Area: 262.511 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Altitude: 494 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o mokré louky podél říčky Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Ondrášovem, a dále od Ondrášova k Detřichovu. Tok Bystřice přirozeně meandruje. Část luk v okolí Detřichova v 80. letech rozorána. V Ondrášově pramen minerálních vod (Ondrášovská kyselka).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.378 ha 0.14 1.67
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.366 ha 0.14 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.101 ha 0.04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 26.608 ha 10.14 2.36
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.214 ha 1.22 1.83
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.037 ha 0.01 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.402 ha 0.15 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.314 ha 0.12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15.255 ha 5.81 1.65
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 26.210 ha 9.98 2.57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 31.169 ha 11.87 2.37
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8.948 ha 3.41 2.37
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.007 ha -- 2.95
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.073 ha 11.07 1.58
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8.853 ha 3.37 3.35
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.