Hrušový potok

R.BR.09
Localisation: 49.781814N 17.389784E
Area: 94.788 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
Altitude: 546 - 652 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřady Hrušového potoka a jeho přítoků mezi Moravským Berounem a Horní Loděnicí. Olšiny a zarůstající nelesní mokřad na prameništi. Velmi početná populace Iris sibirica.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.973 ha 4.19 2.13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.020 ha 4.24 2.04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.695 ha 0.73 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3.407 ha 3.59 1.42
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.731 ha 1.83 2.48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.151 ha 2.27 2.41
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.120 ha 1.18 3.69
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.796 ha 30.38 1.87

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Senecio paludosus starček bažinný Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.