Nový rybník

R.BV.01
Localisation: 48.783297N 16.672498E
Area: 128.496 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA, SPA
Altitude: 181 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělký rybník s vyvinutým litorálním pásem rákosin, které přecházejí ve vlhké olšiny a vrbiny. Na hranici s Rakouskem podmáčená rákosina přecházející ve vlhkou louku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.132 ha 6.33 1.1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.777 ha 12.28 1.96
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.508 ha 0.4 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 25.788 ha 20.07 1.91
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.108 ha 2.42 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7.454 ha 5.8 2.59
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.837 ha 0.65 1.06
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.411 ha 0.32 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Meloe decorus -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2011
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Lathyrus hirsutus hrachor chlupatý -- -- -- WL 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 118 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.