Františkův rybník

R.BV.06
Localisation: 48.719046N 16.859935E
Area: 19.969 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 164 - 172 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Význačná mokřadní lokalita nivy Dyje, s charakteristicky vyvinutým litorálním pásmem. Důležitá lokalita rozmnožování obojživelníků a hnízdiště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.084 ha 0.42 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.875 ha 4.38 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.498 ha 17.52 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.017 ha 0.09 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.039 ha 0.2 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.830 ha 29.2 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.859 ha 14.32 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Androsace elongata pochybek prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Chondrilla juncea radyk prutnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 39 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.