Bezdrev

R.CB.01
Localisation: 49.047618N 14.384177E
Area: 434.557 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 376 - 392 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Velký rybník s různě širokými pruhy litorálních porostů sv. Phragmition, v některých partiích vyhrnutý. Největší rybník v Českobudějovické pánvi. Významná tahová zastávka vodních ptáků, zvláště bahňáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.002 ha -- 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.079 ha 0.48 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.292 ha 0.99 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.186 ha 0.04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.731 ha 0.4 1.17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.392 ha 0.09 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.747 ha 0.63 3.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2017
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2009
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.