Radomilická mokřina

R.CB.03
Localisation: 49.128686N 14.257426E
Area: 55.178 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 400 - 402 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé mokřadní porosty vysokých ostřic (as. Caricetum gracilis), mokřadní porosty sv. Calthion (as. Caricetum cespitosae), fragmenty rákosin (as. Phragmitetum communis, Glycerietum maximae, Phalaridetum arundinaceae), krátkostébelné ostřicové rašelinné porosty (sv. Caricion fuscae), přirozené i kulturní louky sv. Molinion. Lokalita je napájena pramennými vývěry. Významný výskyt početných populaccí obojživelníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.015 ha 0.03 2
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.679 ha 3.04 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.100 ha 0.18 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.181 ha 0.33 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.185 ha 0.34 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.106 ha 5.63 2.09
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.318 ha 0.58 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.788 ha 12.3 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9.353 ha 16.95 2.13
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.004 ha 0.01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 11.099 ha 20.11 2.25
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.679 ha 8.48 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.581 ha 4.68 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.281 ha 0.51 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2011
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2013
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 115 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.