Dvořiště

R.CB.09
Localisation: 49.064689N 14.640875E
Area: 62.504 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 433 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.688 ha 1.1 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.115 ha 0.18 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8.167 ha 13.07 1.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.110 ha 0.18 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.037 ha 0.06 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.427 ha 2.28 2.01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 4.659 ha 7.45 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.247 ha 2 2.21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.151 ha 1.84 2.44
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.917 ha 1.47 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.731 ha 1.17 2.12
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 11.704 ha 18.73 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.812 ha 2.9 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.609 ha 0.97 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum compactum rašeliník tuhý -- HD V -- -- 2011
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.