Dvořiště

R.CB.09
Localisation: 49.064689N 14.640875E
Area: 62.504 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 433 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.064 ha 0.1 3.61
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.421 ha 0.67 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.229 ha 5.17 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.261 ha 0.42 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.741 ha 1.19 1.13
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.769 ha 4.43 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.654 ha 2.65 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.395 ha 0.63 2.2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.616 ha 8.99 2.11
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.280 ha 2.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.074 ha 3.32 1.99
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.903 ha 1.44 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.400 ha 0.64 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2019
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 89 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.