Přesličkový rybník

R.CB.11
Localisation: 48.769138N 14.801886E
Area: 36.792 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: NM
Altitude: 536 - 574 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava dvou menších mezo-oligotrofních rybníků z větší části obklopených lesem. Ve výtopě mozaika mokřadních a rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae a Calthion, v litorálu fragmenty rákosin sv. Phragmition (Typhetum latifoliae), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis, na Přesličkovém rybníku porosty as. Equisetetum fluviatilis a Potamo natantis-Nymphaeetum candidae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 12.922 ha 35.12 3.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.373 ha 3.73 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.221 ha 3.32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.837 ha 2.27 1.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.073 ha 2.92 3.54

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ploštice Corixa dentipes klešťanka ostruhatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ryby a mihule Micropterus salmoides okounek pstruhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.