Žemlička

R.CB.12
Localisation: 48.890665N 14.687258E
Area: 13.442 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NM
Altitude: 455 - 496 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malý mezotrofní rybník s přilehlým přechodovým rašeliništěm ve výtopě, malé minerotrofní rašeliniště pod hrází. Na západní straně přiléhají louky sv. Molinion, nad spodním rybníkem mokřadní vrbiny a olšiny a bezkolencové bory. Nejcennější vegetací jsou společenstva slatinného rašeliniště z rámce sv. Caricion demissae, Sphagno-Tomenthypnion a Sphagno-Utricularion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.000 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.784 ha 13.27 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.995 ha 14.84 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.312 ha 2.32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.095 ha 0.71 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.050 ha 0.37 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.254 ha 1.89 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.744 ha 5.54 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.695 ha 5.17 3.79
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.358 ha 2.66 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.019 ha 0.14 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.253 ha 1.88 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.301 ha 2.24 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 56 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.