Ohře (Cheb – Šabina)

R.CH.03
Localisation: 50.114744N 12.466696E
Area: 937.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Altitude: 406 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Převážně neregulovaná řeka meandrující v široké nivě a v pomalu se zahlubujícím údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.082 ha 0.01 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.082 ha 0.01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 12.021 ha 1.28 3.09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.003 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 157.241 ha 16.77 2.96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.171 ha 0.12 2.89
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.219 ha 0.77 2.4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 65.668 ha 7.01 2.48
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.333 ha 0.14 3.92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.797 ha 0.41 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.563 ha 3.47 2.59
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.528 ha 0.06 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5.642 ha 0.6 3.24
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2.772 ha 0.3 2.2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.607 ha 0.06 4
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2010
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Ryby a mihule Barbus barbus parma obecná -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 137 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.