Ohře (Cheb – Šabina)

R.CH.03
Localisation: 50.114744N 12.466696E
Area: 937.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Altitude: 406 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Převážně neregulovaná řeka meandrující v široké nivě a v pomalu se zahlubujícím údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.003 ha -- 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.082 ha 0.01 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.082 ha 0.01 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.088 ha 0.01 2.79
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.199 ha 0.02 2.15
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.234 ha 0.02 3.72
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.528 ha 0.06 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.538 ha 0.06 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.607 ha 0.06 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.762 ha 0.08 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.934 ha 0.1 2.96
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.963 ha 0.1 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.117 ha 0.12 2.74
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.171 ha 0.12 2.89
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.333 ha 0.14 3.92
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Sympetrum depressiusculum vážka rumělková -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Elodea nuttallii vodní mor americký -- -- -- WL 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Myriophyllum verticillatum stolístek přeslenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 126 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.