Ohře (Cheb – Šabina)

R.CH.03
Localisation: 50.114744N 12.466696E
Area: 937.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Altitude: 406 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Převážně neregulovaná řeka meandrující v široké nivě a v pomalu se zahlubujícím údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 9.293 ha 0.99 2.05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.934 ha 0.1 2.96
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 56.001 ha 5.97 3.09
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.117 ha 0.12 2.74
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.329 ha 1.85 1.67
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.607 ha 0.06 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2.772 ha 0.3 2.2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5.642 ha 0.6 3.24
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.528 ha 0.06 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.563 ha 3.47 2.59
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.797 ha 0.41 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.333 ha 0.14 3.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 65.668 ha 7.01 2.48
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.219 ha 0.77 2.4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.171 ha 0.12 2.89
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 130 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.