Ohře (Cheb – Šabina)

R.CH.03
Localisation: 50.114744N 12.466696E
Area: 937.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Altitude: 406 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Převážně neregulovaná řeka meandrující v široké nivě a v pomalu se zahlubujícím údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 9.293 ha 0.99 2.05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.934 ha 0.1 2.96
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 56.001 ha 5.97 3.09
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.117 ha 0.12 2.74
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.329 ha 1.85 1.67
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.607 ha 0.06 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2.772 ha 0.3 2.2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5.642 ha 0.6 3.24
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.528 ha 0.06 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.563 ha 3.47 2.59
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.797 ha 0.41 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.333 ha 0.14 3.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 65.668 ha 7.01 2.48
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.219 ha 0.77 2.4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.171 ha 0.12 2.89
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Last Showing: 60 - 75 of 130 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.