Prameniště Teplé

R.CH.04
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Pramenná oblast řeky Teplé, soustava dříve obhospodařovaných silně podmáčených a zrašelinělých horských luk. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Fytocenologicky hodnotné území.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.