Rathsam

R.CH.07
Localisation: 50.095559N 12.245307E
Area: 96.109 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Altitude: 444 - 453 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený meandrující úsek řeky Ohře, která zde tvoří hranici s Německem. Lokalita zahrnuje též soutok s Reslavou a navazuje přímo na přehradní nádrž Skalka, významnou pro průtah vodního ptactva.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 11.217 ha 11.67 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.750 ha 1.82 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.602 ha 1.67 2.62
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.482 ha 8.83 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.393 ha 1.45 2.82
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.888 ha 7.17 1.18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.956 ha 5.16 1.63
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.576 ha 1.64 3.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.665 ha 1.73 2.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 12.499 ha 13 2.61
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.471 ha 0.49 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.295 ha 0.31 2.5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.153 ha 1.2 2.06
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.283 ha 13.82 2.46
M1.4 Říční rákosiny -- -- 8.804 ha 9.16 2.56

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 51 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.