Jesenice

R.CH.12
Localisation: 50.064027N 12.436976E
Area: 751.919 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reservoir
Altitude: 432 - 458 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní nádrž na řece Odravě postavena v roce 1961. Je využívána zejména pro rekreaci (chatové osady, jachting, koupání, sportovní rybářství apod.). Minimální výskyt pobřežní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.001 ha -- 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.000 ha -- 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.250 ha 0.03 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.916 ha 0.12 2.52
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.492 ha 0.2 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.005 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.712 ha 1.03 2.65
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.445 ha 0.06 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.951 ha 0.26 3.75
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 6.301 ha 0.84 2.28
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.457 ha 0.06 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 7.025 ha 0.93 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.977 ha 0.13 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.451 ha 0.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.840 ha 0.38 2.11
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 70 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.