Jesenice

R.CH.12
Localisation: 50.064027N 12.436976E
Area: 751.919 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reservoir
Altitude: 432 - 458 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní nádrž na řece Odravě postavena v roce 1961. Je využívána zejména pro rekreaci (chatové osady, jachting, koupání, sportovní rybářství apod.). Minimální výskyt pobřežní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.021 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.015 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.682 ha 0.09 3.25
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.840 ha 0.38 2.2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.005 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.119 ha 2.14 2.21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.377 ha 0.05 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 7.735 ha 1.03 2.08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.516 ha 0.47 2.05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.044 ha 0.27 2.09
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.670 ha 0.09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.613 ha 0.21 3.07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.107 ha 0.95 2.2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.851 ha 0.11 2.03
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Sympetrum depressiusculum vážka rumělková -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.