Jesenice

R.CH.12
Localisation: 50.064027N 12.436976E
Area: 751.919 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reservoir
Altitude: 432 - 458 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní nádrž na řece Odravě postavena v roce 1961. Je využívána zejména pro rekreaci (chatové osady, jachting, koupání, sportovní rybářství apod.). Minimální výskyt pobřežní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.234 ha 0.16 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.217 ha 1.89 3.22
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.851 ha 0.11 2.03
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.107 ha 0.95 2.2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.613 ha 0.21 3.07
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.670 ha 0.09 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.044 ha 0.27 2.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.516 ha 0.47 2.05
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 7.735 ha 1.03 2.08
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.377 ha 0.05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.119 ha 2.14 2.21
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.005 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.840 ha 0.38 2.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.682 ha 0.09 3.25
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.015 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.