Stodůlecký vrch

R.CK.02
Localisation: 48.586876N 14.698685E
Area: 87.164 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 933 - 951 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské svahové vrchovištní rašeliniště porostlé rozvolněným nízkokmenným rašelinným borem (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum), na několika menších plochách klečové porosty Pinus x pseudopumilio. Po obvodu fragmenty zakrslých rašelinných smrčin as. Sphagno-Picetum a rašelinných březin (Betulion pubescentis). Na spodní okraj navazují netypické fragmenty vysokokmenných podmáčených smrčin. Maloplošné fragmenty nelesních rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Sphagnion medii a Leuco-Scheuchzerion. Rašeliniště je téměř souvisle obklopeno mladými vysázenými smrkovými kulturami, jen místy zůstaly maloplošné fragmenty rašelinných luk sv. Caricion fuscae a sušších pastvin sv. Violion caninae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.117 ha 0.13 1.84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.276 ha 0.32 1.95
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.601 ha 0.69 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.003 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 30.612 ha 35.12 2.02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.783 ha 2.05 1.66
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 10.640 ha 12.21 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.634 ha 0.73 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.796 ha 2.06 3.07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.012 ha 0.01 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.097 ha 1.26 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.002 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.