Olšina v Novolhotském lese

R.CK.05
Localisation: 48.715336N 14.144707E
Area: 153.254 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 737 - 780 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokřadních a prameništních lesních i nelesních formací v pramenné lesní kotlině V od Černé v Pošumaví. Mozaika podmáčených olšin sv. Alnion glutinosae a smrkových prameništních olšin sv. Alno-Ulmion (as. Piceo-Alnetum), komplex prameništních společenstev sv. Cardamino-Montion a Calthion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.825 ha 0.54 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.063 ha 0.04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.001 ha -- 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.000 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.505 ha 0.98 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 85.517 ha 55.8 2.88
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.129 ha 0.08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.075 ha 0.7 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.000 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.456 ha 2.91 3.37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.306 ha 3.46 2.84
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.289 ha 11.93 1.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Triturus sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Poa remota lipnice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Calamagrostis phragmitoides třtina nachová Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.