Pláničský rybník

R.CK.06
Localisation: 48.725192N 14.15235E
Area: 74.208 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 750 - 783 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mezo–oligotrofní menší rybník, z větší části obklopený lesem, jen s fragmentárními litorálními porosty. V rybníku přežívají poměrně bohaté porosty as. Nupharetum pumili a Potamo natantis-Nymphaeetum candidae z rámce sv. Nymphaeion albae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.611 ha 0.82 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.924 ha 13.37 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.662 ha 0.89 3.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.702 ha 2.29 2.13
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.064 ha 0.09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.095 ha 0.13 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 22.669 ha 30.55 3.54
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.768 ha 1.03 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.192 ha 0.26 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.080 ha 0.11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.331 ha 0.45 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.025 ha 6.77 2.11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.768 ha 9.12 3.49
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.445 ha 10.03 2.76

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Calamagrostis phragmitoides třtina nachová Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.